Nezaradené

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
NÁJMU ŽLTÝCH BAJKOV (aktualizované 25. 7. 2023)

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi prenajímateľom dopravného prostriedku a nájomcom dopravného prostriedku (ďalej iba „Zmluva“).
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na jeden rok, odo dňa jej uzatvorenia, t. j. podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Prenajímateľ
Prenajímateľom je príspevková organizácia zriadená Mestom Trnava – Mestské služby mesta Trnava, ktorej Mesto Trnava zverilo predmet nájmu do správy.
Dopravný prostriedok
Bicykel model Kenzel 28“ Nostalgic čiernej farby so žltým predným a zadným čiernym nosičom, vrátane špeciálneho bezpečnostného zámku zn. ABUS uGrip BORDO 5700/100 lime SH a povinnej výbavy podľa platných právnych predpisov (ďalej iba „Žltý bajk“ alebo „dopravný prostriedok“ alebo „predmet nájmu“).
Nájomca
Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Trnava, študent strednej školy na území mesta Trnava, ktorý dovŕšil vek 18 rokov alebo zákonný zástupca študenta strednej školy na území mesta Trnava, ktorý dovŕšil vek 16 rokov, pričom v tomto prípade je užívateľom Žltého bajku študent, pedagogický pracovník základnej alebo strednej školy sídliacej v meste Trnava.

 1. Základné podmienky

Záujemca je povinný pre účel uzatvorenia Zmluvy dostaviť sa na kontaktné miesto, ktorým je Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava (ďalej iba „MsÚ v Trnave“) a predložiť občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad a poskytnúť Mestu Trnava a prenajímateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, mailový kontakt alebo telefónne číslo.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – jeden rok, odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami; platnosť zmluvy a dobu nájmu možno predĺžiť o jeden rok na základe žiadosti nájomcu doručenej prenajímateľovi najneskôr 30 dní pred uplynutím doby nájmu a následne uzatvoreného dodatku k Zmluve.

 1. Nájomné

Nájomné za užívanie predmetu nájmu je určené vo výške 30 eur; v prípade predĺženia doby nájmu na základe dodatku k Zmluve je nájomca povinný opätovne uhradiť nájomné vo výške 30 eur.
Nájomné je nájomca povinný uhradiť v deň podpisu zmluvy v hotovosti alebo bezhotovostne v pokladnici klientskeho centra MsÚ v Trnave.
Nájomcovi nevznikne nárok na vrátenie nájomného, či jeho časti v prípade ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, s výnimkou dôvodu uvedeného v nasledujúcom odseku.
Nájomcovi vznikne nárok na vrátenie nájomného, ak má dopravný prostriedok vady, pre ktoré ho nemôže využiť na určený účel po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, plynúcu odo dňa oznámenia nefunkčnosti dopravného prostriedku prenajímateľovi, počas dohodnutej doby nájmu a prenajímateľ mu nedá do užívania náhradný dopravný prostriedok alebo v prípade odcudzenia dopravného prostriedku, ktorý nájomca užíval počas dohodnutej doby nájmu najviac šesť mesiacov, a zároveň mu prenajímateľ nedá do užívania náhradný dopravný prostriedok.

 1. Odovzdanie dopravného prostriedku nájomcovi

Miestom odovzdania a prevzatia Žltého bajku je MsÚ v Trnave. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť miesto odovzdania dopravného prostriedku nájomcovi. O zmene miesta prenajímateľ nájomcu pri podpise zmluvy informuje.
Prenajímateľ odovzdá nájomcovi Žltý bajk v stave spôsobilom na jeho užívanie na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu následne po uzatvorení Zmluvy a preukázaní zrealizovania úhrady nájomného nájomcom.
Nájomca si pri prevzatí Žltého bajku preverí jeho funkčnosť.

 1. Pravidlá používania Žltého bajku

Nájomca je oprávnený dopravný prostriedok užívať na účel vlastnej dopravy.
Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie Žltého bajku inej osobe.
Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda; v prípade vzniku škody, ktorú spôsobí nájomca, znáša vzniknutú škodu sám nájomca; nájomca znáša tiež škodu, ktorú spôsobila iná osoba, ak jej nájomca umožnil svojím konaním alebo opomenutím použitie Žltého bajku.
Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí na majetku alebo zdraví inej osoby v súvislosti s užívaním Žltého bajku, bez ohľadu na to, či ho použil sám alebo umožnil jeho užívanie inej osobe.
Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré nájomcovi vzniknú v súvislosti s užívaním Žltého bajku.
Poškodenie predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi.
Žltý bajk nie je určený na prepravu ďalšej osoby s výnimkou prepravy detí na detskej sedačke.
Nájomca je povinný zabezpečiť, aby dopravný prostriedok nemohol byť zneužitý, poškodený alebo odcudzený; pri každom odložení dopravného prostriedku je nájomca povinný zabezpečiť ho riadnym spôsobom, t. j. prevlečením odovzdaného zámku cez rám bicykla a riadnym uzamknutím.
Nájomca je povinný zaobchádzať so Žltým bajkom so starostlivosťou riadneho hospodára a užívať ho spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu.
Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa vykonať na predmete nájmu žiadne úpravy, najmä nie je oprávnený odstrániť žiadne komponenty, prípadne nahradiť ich inými. Nájomca je oprávnený doplniť na bicykel vlastné komponenty (napr. osvetlenie, spätné zrkadlo, detskú sedačku a iné), ktoré nepoškodzujú konštrukciu dopravného prostriedku a ich umiestnenie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.
Nájomca je povinný drobné opravy na predmete nájmu a bežnú údržbu potrebnú na riadne užívanie predmetu nájmu zabezpečiť sám na vlastné náklady; drobnými opravami a bežnou údržbou je najmä dofúkanie kolies, oprava defektu, nasadenie, čistenie, mazanie reťaze, vycentrovanie kolies, nastavenie a oprava komponentov.
Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi potrebu výmeny poškodených a/alebo opotrebovaných komponentov, ktorými sú najmä (nie výlučne) brzdové páky, prehadzovačka, radenie prevodov, zvonček, svetlo predné, svetlo zadné, blatníky, kryt na reťaz, pedále, sedlo, brzdy a lanká. Nevyhnutnú výmenu komponentov zabezpečí nájomca na svoje náklady.
Ostatné opravy neuvedené v predchádzajúcom odseku zabezpečuje prenajímateľ; nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi potrebu vykonania inej opravy a pristaviť predmet nájmu na miesto dohodnuté s prenajímateľom za účelom vykonania opravy.

 1. Odcudzenie predmetu nájmu

Krádež predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi a Policajnému zboru.
Potvrdenie o oznámení krádeže dopravného prostriedku Policajnému zboru je nájomca povinný bezodkladne, najneskôr do troch dní predložiť prenajímateľovi; v prípade nesplnenia tejto povinnosti je nájomca povinný nahradiť vzniknutú škodu prenajímateľovi.

 1. Pravidlá cestnej premávky

Nájomca je povinný pri jazde na Žltom bajku rešpektovať pravidlá cestnej premávky určené príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Sankcie a pokuty

Prenajímateľ je oprávnený uplatniť právo na pokutu vo výške 50 eur pri každom preukázateľnom porušení povinnosti nájomcu určenej týmito VOP alebo Zmluvou.
Nájomca je povinný uhradiť na účet prenajímateľa pokutu vo výške 50 eur v prípade odovzdania dopravného prostriedku nájomcom pri ukončení Zmluvy v stave nezodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu a/alebo bez prevzatého príslušenstva a/alebo v prípade oneskoreného odovzdania.

 1. Ukončenie zmluvného vzťahu

Nájomný vzťah založený Zmluvou zanikne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená a pred uplynutím dohodnutej doby je možné zmluvný vzťah ukončiť:

 • odstúpením od Zmluvy zo strany prenajímateľa z dôvodu porušenia povinností nájomcom daných týmito VOP alebo Zmluvou a ak v primerane určenej lehote nevykoná nájomca nápravu; odstúpenie nadobudne účinky ku dňu jeho doručenia nájomcovi
 • písomnou výpoveďou prenajímateľa aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba je jednomesačná a plynie prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
 • dohodou zmluvných strán ku dňu v dohode uvedenému
 • vrátením Žltého bajku prenajímateľovi zo strany nájomcu aj bez uvedenia dôvodu vo vopred dohodnutom čase alebo
 • ku dňu ukončenia štúdia na strednej škole v meste Trnava, za predpokladu, že nájomca nemá prechodný alebo trvalý pobyt v meste Trnava .
  Ku dňu ukončenia Zmluvy je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi Žltý bajk nepoškodený so všetkým jeho príslušenstvom, ktoré prevzal od prenajímateľa, v stave zodpovedajúcom bežnej amortizácii.
  Ku dňu odovzdania predmetu nájmu bude spísaný a zmluvnými stranami podpísaný odovzdávací a preberací protokol.
  Miestom odovzdania Žltého bajku je Mestský úrad Trnava, Trhová 3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu miesta odovzdania.
  Právo na náhradu škody a uplatnenie nárokov zo sankcií a pokút ostáva prenajímateľovi voči nájomcovi zachované aj po ukončení platnosti Zmluvy.

10. Ochrana osobných údajov

Nájomca uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu medzi ním a Prenajímateľom dochádza podľa čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a § 13, ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej iba „zákon č. 18/2018 Z. z.“) k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia v zmysle Zmluvy a týchto VOP, budú zverejnené len v rozsahu povinne zverejňovanej zmluvy podľa zákona o slobode informácií a nebudú poskytnuté tretej strane.
Dotknutá osoba má právo v zmysle čl. 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb a zákona č.18/2018 Z. z.
uplatniť si svoje práva.

 1. Záverečné ustanovenia

Týmito VOP sa riadi vzťah založený Zmluvou.
Vzťahy neupravené VOP a Zmluvou sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi SR.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
Prenajímateľ je oprávnený zmeniť VOP; zmeny a doplnky VOP budú zverejnené na webovej stránke bajkujvmeste.trnava.sk najmenej 1 deň pred nadobudnutím ich účinnosti.
Nájomné zmluvy uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP ostávajú v platnosti v znení ich dodatkov.

Adresa
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
Sociálne siete
Instagram